Õigusalased käsiraamatud korteriühistutele

NÕUANDEID KORTERIÜHISTUTELE:
kuidas rakendada uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust?

Käsiraamatu esikaasRaamat pakub korteriühistutele abi ja selgitusi 1. jaanuaril 2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohta. Uus seadus määratleb varasemast täpsemalt korteriühistu rolli ning sellele liikmete õigused ja kohustused. Seadus loob ka hulga uusi mõisteid, mille rakendamine korteriühistu igapäevaelus selgitusi vajab.

Raamatu koostaja, jurist Urmas Mardi on Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja, korteriühistute valdkonna kogenud spetsialist ning tunnustatud lektor, kes uue seaduse teemal nõustanud tuhandeid inimesi üle Eesti. Käesolevast raamatust leiab lugeja nii seaduse täisteksti koos tema selgitustega kui ka korteriühistu näidispõhikirja, mille koostanud Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Koostaja: Urmas Mardi
2018 © Eesti Korteriühistute Liit
Esmatrükk
80 lk

Hind: 30.00 eur
Soodushind EKÜL liikmele 22.00 eur

 

TÄHELEPANU! MUSTA REEDE ERIPAKKUMINE!
Kuni 30. novembrini 2020 on raamatu ostmisel hind 15 eurot, postiga saatmise korral 18 eurot.

Kõik raamatu ostjad saavad kaasa raamatu autori Urmas Mardi koostatud ülevaate õigusalastest muudatustest, mis on jõustunud pärast raamatu väljaandmist.

LOE EDASI

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2018. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2018. aastal

Käsiraamat on koostatud 2018. aasta Riigikohtu lahendite baasil. Käsiraamat on järg aastatel 2012-2017 valminud trükistele.

Põhilised ühistute probleemid (märksõnad), mis on aktuaalsed ja milledele käsiraamatu lugemine vastused annab:

Kohaliku omavalitsuse ettekirjutus seoses ehitise ohutuse ja korrashoiu tagamisega, omavoliliselt rajatud juurdeehitise lammutamisega jne. Kaasomandiga seotud ettekirjutuse adressaadid.
Korteriomaniku nõue korteriühistu vastu mootorsõidukile tekkinud kahjude hüvitamiseks; kahjude väljamõistmist mõjutavad asjaolud. Kahjuhüvitise vähendamine nullini.
Kas koosoleku otsuste vaidlustamisel omab endine omanik kaebeõigust?
Kellele kuulub korterisisene elektrijuhtmestik? Liitumispunktide arv ei ole määrav, otsustamaks, kas korteri elektrijuhtmestik on kaasomandis või mitte. Kahjunõude tõendamine.
Korterelamu ühis-kommunikatsioonid kuuluvad eelduslikult kaasomandisse. Eriomandi esemest uute torude läbi viimine eeldab puudutatud korteriomaniku nõusolekut.
Korteriühistu liige peaks olema huvitatud korteriühistu toimimisest ja panustama selle toimimisse.
Korteriühistu üheks seadusest tulenevaks ülesandeks on korteriomanike ühise omandi majandamine.
Millist tähendust omab ehitustööde vastuvõtmine?
Kohtu poolt sätestatud tähtajad on üliolulised ja täitmiseks kohustuslikud.
Korteriomanik võib nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt.

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2017. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2017. aastal

Käsiraamat on koostatud 2017. aasta Riigikohtu lahendite baasil. Käsiraamat on järg aastatel 2012-2016 valminud trükistele.

Põhilised ühistute probleemid (märksõnad), mis on aktuaalsed ja milledele käsiraamatu lugemine vastused annab:

Töövõtulepingust tulenevaid nõudeid saab esitada ühistu, mitte korteriomanik
Elamu katuselt lume ja jää eemaldamine
Hea usu põhimõte otsuste täitmisel
Juhatuse asendusliikme määramine kohtu kaudu
Heakorraeeskirjast tulenevate kohustuste laiendamine ühistu juhatuse liikmetele
Renoveerimis-tööde käigus tekkinud korteri siseviimistluskahjustuste likvideerimine
Kas ühisuses saab üks korteriomanik sõlmida koristuslepingu, millest tulenev tasumiskohustus laieneks ka teistele korteriomanikele?
Kas kinnistu koosseisus olevas ühes hoones on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek restorani pidamiseks?
Ehitusluba või muu avalik-õiguslik dokument ei asenda kaasomaniku nõusolekut kaasomandi kasutamiseks ja käsutamiseks

 

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2016. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2016. aastal

Käesolev käsiraamat on koostatud 2016. aasta Riigikohtu lahendite baasil. Käsiraamat on järg aastatel 2012-2015 valminud trükistele.

Põhilised ühistute probleemid (märksõnad), mis on aktuaalsed ja milledele käsiraamatu lugemine vastused annab:

Korteri võõrandaja ja omandaja solidaarne vastutus.
Endise omaniku suhtes tehtud kohtulahendi täitmine. Täitedokument ei takista hagi esitamist.
Korteri omandaja vastutus alates 1. jaanuarist 2018.
Otsuste vastuvõtmiseks on kaks võimalust.
Üldkoosoleku läbiviimine trepikodade kaupa ehk ositi.
Üldkoosoleku ülesannete täitmine volinike koosoleku kaudu.
KÜ õigused kaasvalduse ja –kasutuse rikkumisel.
Ühisvalduse ja-kasutusõiguse rikkumisel saavad rahalisi nõudeid esitada korteriomanikud.
Rahaliste nõuete loovutamine KÜ-le.
Korteriomanike valitud valitsejal ei ole seadusest tulenevat pädevust teha korteriomanike üldkoosolekusse puutuvaid otsustusi, sh üldkoosoleku otsuseid tühistada.
Maja renoveerimine pööningukorruse võõrandamisega.
Mitme keldriruumi hõivamine ühe korteriomaniku poolt peab olema kokkuleppel kõigi kaasomanikega.

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2015. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2015. aastal

Käesoleva käsiraamat on koostatud 2015. aasta Riigikohtu lahendite baasil. Käsiraamat on järg 2014, 2013 ja 2012 valminud trükistele.

Põhilised ühistute probleemid (märksõnad), mis on aktuaalsed ja milledele käsiraamatu lugemine vastused annab:

Endise olukorra taastamise nõue, ehitusluba ei asenda korteriomanike nõusolekut.
Teabenõuetele vastamine ehk ühistu liikmete avaldustele vastamine juhatuse poolt.
Kaasomandi säilitamiseks vajalikud toimingud.
Otsuse kohtulik vaidlustamisõigus, vaidlustamis- õigust tagab vastuväide, mis antakse üldkoosolekul.
Juhatuse liikmete vastutus, kahjunõude tõendamine kohtumenetluses, juhatuse liikme hoolsuskohustus, juhatuse liikme kõrgendatud hoolsusstandard, juhatuse ülemäärane risk, tööde vastuvõtmine, vastutus töövõtulepingu rikkumise eest.
Parkla laiendamine, millega ei määrata kasutuskorda ja ei muudeta oluliselt sihtotsarvet.
Otsus elektriküttelt kaugküttele ülemineku kohta, laenu võtmise ja remondifondi suurendamise otsus on üldkoosoleku pädevuses.
Tegevusetusega võib kaasneda KÜ vastutus.
Tööde tellimine üldkoosoleku otsuseta, kahju tuvastamine, kahjunõude hindamine vastusoorituse väärtuse kaudu. Kahju hüvitamine ei tohi olla kannatanu rikastumise allikaks.
Tasaarvestamine ühistu majandamiskulude nõudega, õigusabikulude lubatavus ühistu majandamiskuludes.
Nõuete esitamine, korteriühistul õigus esitada oma nimel hagi korteriomanike rikutud õiguste kaitseks. Töövõtjale makstav tasu vastatstikuste nõuete puhul.

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2014. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu_lahendid korteriühistute asjades 2014

Käsiraamat on järg aastatel 2012 ja 2013 ilmunud käsiraamatutele, milles olid kajastatud Riigikohtu lahendid alates 1999. aastast. Eesmärk on juhtida tarbetute ja pikkade kohtuvaidluste vältimiseks ühistujuhtide ja ka ühistuliikmete tähelepanu õigusvaidlustele, milles on Riigikohus teinud kohtulahendid.

Käsiraamat hõlmab lahendeid aastast 2014. Ära on toodud Riigikohtu otsused ja määrused tsiviilasjades, milles tehtud kohtulahenditel on põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks ja ühtse kohtupraktika kujundamiseks või õiguse edasiarendamiseks. Käsiraamatu kaheks peateemaks on korteriühistu ja korteriomand.

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2013. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2013. aastal

Raamat on järg 2012. aastal valminud käsiraamatule, milles olid kajastatud Riigikohtu lahendid aastast 1999 kuni 2012. Käesolev käsiraamat on koostatud 2013. aasta Riigikohtu lahendite baasil. Käsiraamatu kaheks peateemaks on korteriühistu ja korteriomand.

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2012. aastal

Loe raamatut siit: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades
EKÜL 2012

Käsiraamatu eesmärk on juhtida ühistujuhtide ja ka ühistuliikmete tähelepanu õigusvaidlustele, milles on Riigikohus teinud kohtulahendid. Käsiraamat on koostatud Riigikohtu kodulehel www.nc.ee avaldatud kohtulahendite baasil, hõlmates lahendeid aastast 1999 kuni 2012. Ära on toodud Riigikohtu otsused ja määrused tsiviilasjades, milles tehtud kohtulahenditel on põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks ja ühtse kohtupraktika kujundamiseks või õiguse edasiarendamiseks. Käsiraamatul on kaks suurt teemat: korteriühistu ja korteriomand. Just nendes valdkondades kerkib ühistutel enim probleeme ja küsimusi.

 

Korteriühistu käsiraamat (2012)

138-lk, A4-formaadis ning pehmes köites raamat.

2012. aastal ilmunud “Korteriühistu käsiraamat” on tubli abimees korteriühistu juhile. Raamatust leiab vajaliku teabe, millest korteriühistu igapäevatöös lähtuda. Raamatu lisades on valik näidisdokumente ja olulisemad korteriühistu tegevust puudutavad õigusaktid.

 

Saadaval kõigis EKÜL büroodes üle Eesti.

Hind EKÜL liikmele 7 €, mitteliikmele 11 €

Справочник квартирного товарищества

 

161 страниц, формата А-4, Мягкие обложки,
опубликованный 2011 год

Цена :
Членам Союза квартирных товариществ Эстонии 8 €
Остальным 14 €

 

 

Бухгалтерский учет

 

 

106 страниц, формата А-4, Мягкие обложки, опубликованный 2009 год

Цена :
Членам Союза квартирных товариществ Эстонии 5,11 €
Остальным 7,67 €