Eksperdid peavad Ukraina elamuvaldkonna arendamisel oluliseks õigusaktide täiendamist ja kutseõpet

06.01.2021

EKÜL arengukoostööprojektid on andnud võimaluse tuua kokku elamuvaldkonna asjatundjad Eestist ja Ukrainast, et analüüsida Ukraina elamumajanduse tänast olukorda, jagada riikide parimaid praktikaid ja kogemusi, ning teha ettepanekud Ukraina elamuvaldkonna edasiseks arendamiseks.

Aastatel 2018-2020 läbiviidud projekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ Eesti ja Ukraina ekspertide töörühma ettepanekud Ukraina elamuvaldkonna edasiseks arendamiseks:

 1. Viia elamuvaldkonna õigusaktidesse sisse ehitisregistri mõiste, töötada välja selle loomise, arendamise ja kehtivuse põhimõtted.
 2. Reguleerida korterelamute alla jääva maa omandiõiguse küsimused.
 3. Analüüsida olemasolevaid majanduslikke võimalusi uute finantsmehhanismide väljatöötamiseks, et toetada vananenud elamufondi renoveerimist.
 4. Töötada välja kortermajadele haldusteenuseid pakkuvate ettevõtete sertifitseerimise süsteem ja põhimõtted.
 5. Arendada otseselt või kaudselt elamukinnisvara haldamisega tegelevate spetsialistide kutsestandardeid ja juurutada valdkonna kutsesüsteem.

Kommentaarid projektis osalenud ekspertidelt:

Olga Maksymenko (Ukraina):

Ukrainas on palju lahendamist vajavaid teemasid, kuid kokkuvõttes näitab Eesti eluasemearenduse kogemus, et miski pole võimatu. Ukraina vajab täna aega. Viimase viie aasta jooksul on eluasemesektoris vastu võetud neli olulist seadust (kortermaja omandiõiguse seadus, elamumajanduse ja kommunaalteenuste seadus, avalike teenuste äriarvestuse seadus ja elamute energiatõhususe seadus) ning püüame kõike optimaalselt ja kiiresti rakendada. Siiski ei saa kaht riiki omavahel täielikult võrrelda, kuna mastaabilt on Eesti ja Ukraina väga erinevad. Eesti rahvaarv on ligikaudu võrdne Kiievi ühe linnaosa suurusega ja Ukraina ise on kümme korda suurem, seetõttu tuleb isegi kogu teoreetilise teabe olemasolul tohutul maal luua oma tööriistad erinevate elualade tutvustamiseks ja haldamiseks. Ka erastamisprotsess läks Eestis ja Ukrainas täiesti erinevalt. Mõned kodanikud Ukainas on valmis kohe oma vara eest vastutuse võtmaja mõned pole sellega harjunud, kas nad ei tea, kuidas seda teha või ei taha.


Urmas Mardi (Eesti):

Ukraina elamumajanduses on toimumas mitmeid positiivseid protsesse ja just korteriühistute valdkonnas on väga palju arengupotentsiaali edasiseks, eriti mis puudutab korteriomanike omavahelist koostööd. Praegu võib Ukrainas näha sama olukorda, mis oli Eestis üle 10 aasta tagasi –  korteriomanikud püüavad renoveerimist läbi viia ainult oma korteri osas või teostatakse majas vaid üksikuid remondi- ja renoveerimistöid, mis hoone energiatõhusust oluliselt ei paranda. Eestis on tänaseks jõutud tõdemuseni, et parima tulemuse saab siiski tervikrenoveerimise läbi. Seejuures on oluline korteriomanike omavaheline kommunikatsioon ja arusaamine majast kui tervikust, mille renoveerimisest saavad kasu kõik ühistu liikmed. Meie projektipartnerid Ukrainas teevad olulist tööd kortermajade elanike teavitamisel ja koolitamisel sel teemal ning EKÜLi 25-aastane kogemus Eesti korteriühistute tegevuse toetamisel saab siin ka edaspidi abiks olla.


Serhii Komnatnyi (Ukraina):

Ukrainal ja Eestil on elamuvaldkonnas sarnane omandistruktuur, kus üle 90% elamufondist on eraomandis. Samuti on ühine ajalugu meie eluasemepoliitikatel, mida pikka aega reguleeriti Nõukogude Liidu õigusaktidega. Seetõttu on Eesti elamuvaldkonna kogemused, sealhulgas Eestis väljatöötatud korteriühistu juhi ja korterelamu halduri kutsestandardid ja koolitusprogrammid heaks eeskujuks ja suunanäitajaks ka Ukraina jaoks. Võttes arvesse, et Ukraina on elamusektori reformidega alles algusjärgus, tuleb meil alustada inimeste koolitamisega, luua korteriühistud, koostada kortermajade haldamise strateegiline kava, valdkonna pikaajalised investeerimiskavad, töötada välja hädaolukordadele reageerimise põhimõtted, viia läbi remondi- ja renoveerimistööd. Muidugi tuleb märkida, et tänaseks on meie riikide elamumajandust korraldavad õigusaktid mõningal määral erinevad, mis ei võimalda üle võtta kõike Eesti kogemusest. Eestis kasutusel olev elamuvaldkonna kutsesüsteem on aga kindlasti mehhanism, mida Ukraina võiks oma kutsekoolituses ja kortermajade elanike teadlikkuse tõstmises eeskujuks seada.


PROJEKT “UKRAINA ELUASEMEVALDKONNA REFORMIDE TOETAMINE”
2018-2020

Eesti arengukoostöö ja Ukraina

Eesti arengukoostöö eesmärk on aidata kaasa üleilmse vaesuse kaotamisele ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. Ukraina on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest juba enam kui kümme aastat ning eelkõige on koostöö kavandamisel pööratud tähelepanu demokraatia arengut ja riigistruktuure tugevdavale tegevusele ning  e-valitsemise ja IKT lahenduste juurutamise toetamisele. Lisaks on olulisel kohal regionaalne koostöö, hariduse edendamine, kodankuühiskonna võimestamine ning kestlikule arengule kaasaaitamine.

Ukraina elamumajandus täna

Ulatusliku erastamise tulemusel on enam kui 93% Ukraina elamufondist eraomandis ja korterelamutes loodud de facto ühistuline omandivorm. Enam kui pool Ukraina elanikkonnast elab täna kortermajades. Oluliseks probleemiks on Ukraina elamufondi halb seisukord ja vähene energiatõhusus. Sellise olukorra kujunemise on suures osas tinginud puudulik kinnisvara haldusteenus ja loodud ühistute vähene võimekus nende ette seatud ülesannete täitmisel. Viimastel aastatel on Ukrainas vastu võetud mitmeid olulisi õigusakte, kuid nende rakendamine pole veel täiel määral õnnestunud.

EKÜL arengukoostöö Ukrainas 2018-2020

Eestil ja Ukrainal on sarnane elamumajanduslik pärand, mistõttu saab Eesti positiivset kuvandit ja reformide läbiviimise kogemust kasutada Ukraina elamuvaldkonna reformide kavandamisel ning elamumajanduses aset leidvate muutuste sotsiaalsete tagajärgede leevendamisel.

Projekti “Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine” eksperdid kohtumisel Kiievis, september 2018

Eesti Korteriühistute Liidul on pikaajalised kogemused elamumajanduse arengute toetamisel Eesti idapartnerlusriikides. Koostööproojektide raames on Eesti elamureformikogemust tutvustatud lisaks Ukrainale ka Valgevenes ja Gruusias. Liidu arengukoostöö eesmärkideks on toetada sihtriikides kodanikuühiskonna kujunemist, jätkusuutliku elukeskkonna loomist ja regionaalset arengut. ÜRO Elamumajanduse Harta kompetentsikeskusena töötab EKÜL koostöös teiste ÜRO Euroopa Majandusekomisjoni piirkonna riikide elamuorganisatsioonidega, et tugevdada riikide vahelist koostööd jätkusuutliku elukeskkonna tagamisel.

2018-2020 Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel elluviidud koostööprojekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ raames:

 • toimusid töötoad-seminarid Kiievis, Harkivis ja Lvivis ning projekti lõppkonverents veebi vahendusel Eesti ja Ukraina elamureformikogemuste tutvustamiseks ja analüüsiks
 • töötati välja kutsestandardi ja õppeprogrammi näidis Ukraina korteriühistute juhtidele ja korterelamute halduritele
 • viidi Eestis läbi nädalane koolituskursus Ukraina korteriühistute juhtidele
 • koostati analüüs Ukraina elamuvaldkonna õigusaktide täiendusettepanekutega

  Ukraina eksperdid õppevisiidil Eestis, septemeber 2019

Kaheaastane koostööprojekt tihendas kontakte Eesti ja Ukraina elamuorganisatsioonide ja elamumajanduse ekspertide vahel ning toetas 2019. aastal uue Ukraina elamuvaldkonna organisatsiooni ja algatuse Housing Ukraine loomist. 2019. aasta septembris allkirjastasid Eesti Korteriühistute Liit ja Housing Ukraine ka Rakveres edasist koostööd kinnitava koostöömemorandumi.

Kuhu edasi

EKÜL on seadnud endale edasises arengukoostöös eesmärgiks aidata kaasa 2020. aasta kriisiolukorrast tulenevate sotsiaalsete tagajärgede leevendamisele Ukrainas, toetades selleks häid valitsemistavasid ning mittetulundus- ja riigisektori koostööd elamuvaldkonnas. Tegeleda tuleb elutähtsate teenuste tagamise problemaatikaga Ukraina kortermajades, kus elamuorganisatsioonid on sattunud kriisiajal eluks vajalike teenuste tellimisel ja nende tagamisel vastutavasse rolli. Eesti korteriühistutel on siingi ette näidata väga häid toimetuleku praktikaid 2020. aasta kevadest.

Projektikohtumine Rakveres, september 2019

Eesti Korteriühistute Liit tänab projekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ toetajat Eesti Välisministeeriumi, projekti nõustajat ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Elamu- ja Maamajandusüksust ning projektipartnereid Ukrainas: Expert Interbranch Association of Ukraine ja State Fund for Support of Youth Housing Construction.

Projekti veebileht: https://www.ekyl.ee/projektid/ukraina