Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse küsitlus majapidamistele

05.12.2022

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus JRC on saatnud POWERPOOR algatuse raames Eesti Korteriühistute Liidule küsitluse palvega seda oma võrgustikes jagada.

Küsitlusega soovib Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus jõuda majapidamisteni, kelle kodudesse/majja on hiljuti paigaldatud energiatõhusust parandav tehnoloogia või kes on oma maja renoveerinud; või kes on saanud energiasäästualast nõustamist, renoveerimise toetusmeetmete alast nõustamist; või osalenud renoveerimise või energiasäästualasel koolitusel, saanud renoveerimiseks toetust või hakanud muul viisil energiat säästma.

Küsitlus on tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse.

Palume teil leida mõni minut ja saata oma mõtted ja arvamused otse Euroopa Komisjoni teadustalitusele.

Eesti Korteriühistute Liidu poolne täiendav selgitus:

Küsitlus on tõlgitud eesti keelde Euroopa Komisjoni teadustalituse poolt. Eesti Korteriühistute Liit tõlke eest ei vastuta ja ei saa seda ka muuta. Küll sooviksime vastajaid veidi mõne selgitusega aidata, kuna tõlkes esineb meie hinnangul ebatäpsusi:

     1. Küsimuses “Milline on teie staatus seoses elukohaga?” vastusevarianti “rendileandmine” tuleks mõista kui “üürnik”, ehk tehke see valik siis, kui te ei ole oma eluruumi omanik vaid üürite seda. Kui olete korteriomanik korteriühistus, valige “Muud”.
     2. Eelnevale küsimusele järgnevas loetelus tuleks vastusevariant “osalesin rahastamiskavas” valida siis, kui olete saanud hoone energiatõhususe parandamiseks toetust KredExilt, omavalitsuselt jne.
     3. Avatud küsimuste osades “Teie hea elu idee” ja “Teie kogemused projektiga” kirjutage palun vastused vabas vormis eesti keeles. Küsitluse läbiviija tõlgib need ise analüüsiks vajalikku keelde. 
     4. Sõna “projekt” tuleks siin küsitluses mõista kui igasugust tegevust, mis aitas teie majapidamises energiat säästa: nt käisite vastaval koolitusel, saite rekonstrueerimistoetust, renoveerisite maja või näiteks paigaldasite nutiarvestid või vahetasite aknad. Igal vastajal võib see tegevus olla erinev.

Head vastamist!

Alustan vastamist KÜSITLUS EESTI KEELES

Kel soovi, võib küsitlusele vastata ka selle originaalkeeles (inglise keel) KÜSITLUS INGLISE KEELES