Sorteeri biojäätmeid oma korteris!

01.09.2021 – 30.06.2022

“Sorteeri biojäätmeid oma korteris!” on Eesti korteriühistute Liidu projekt, mille eesmärgiks on suurendada biojäätmete õiget sorteerimist nende tekkekohal kortermajades.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti raames luuakse biojäätmete sorteerimise testpiirkond Rakvere linna korteriühistutes, koostatakse temaatilised õppe- ja teavitusmaterjalid, viiakse läbi temaatilised koolitused korteriühistute juhtidele ja ühistute liikmetele ning korraldatakse laiemale avalikkusele suunatud teavitusprogramm, mille huka kuuluvad teavitusvideo, veebiraadio saated ning artiklid ja teated meedias.

Avaldan arvamust biojäätmete kogumise kohta kortermajas!

Kontakt:
ekyl@ekyl.ee
627 5740

Miks on biojäätmete liigiti kogumine vajalik?

Eesti kodumajapidamistes tekib üle 300 kg olmejäätmeid inimese kohta aastas ning uuringud näitavad, et kõige rohkem on neis biolagunevaid jäätmeid. Biojäätmeid eraldi kogudes oleks segaolmejäätmete maht peaaegu kolmandiku võrra väiksem.

Biojäätmed, mis on ladustatud koos segaolmejäätmetega, koormavad keskkonda ja võtavad ruumi. Valesti ladustatud biojäätmed võivad reosada õhku, pnnast, pinna- ja põhjavett. Samas saaks õigesti kogutud biojäätmeid uuesti ringlusse võtta, tehes neist biogaasi ja komposti.

Eestis on tänase seisuga 23 000 korteriühistut, kus elab ligi 70% riigi elanikest ehk suurem osa Eesti jäätmevaldajatest, mistõttu on kortermajades elavatel leibkondadel oluline roll biojäätmete liigiti kogumise osakaalu suurendamisel. Täna on vastutus korterelamutes jäätmete liigiti kogumise üle pandud korteriühistutele, mis ei ole viinud biojäätmete liigiti kogumisel soovitud tulemuseni. Kuigi valdavalt on kortermajade juures olemas biojäätmete kogumise konteinerid, on jätkuvalt probleemiks see, et biojäätmed jäetakse liigiti kogumata juba nende tekkekohal ehk korterites kortermajade elanike endi poolt. Tihti pannakse jäätmed endiselt kokku samasse prügikotti, millega biojäätmed jõuavad lõpuks segaolmejäätmete konteinerisse. Lisaks on probleemiks ka liigiti kogutud biojäätmete paigutamine biojäätmete konteinerisse tavalises kilekotis.

Testpiirkond Rakveres

Projekti raames on Rakvere linna korteriühistutes loodud biojäätmete sorteerimise testpiirkond, kus kortermajade elanikud sorteerivad biojäätmeid selleks jaotatud biojäätmete kodumiskorvidesse ning jagavad projekti lõppedes oma kogemusi, edusamme ja esilekerkinud takistusi.

Projektis osalevad korteriühistud:

Rakvere Sõprus KÜ
Rohuaia 22 KÜ
Kungla 9 KÜ
Kungla 5 KÜ
Mõisavälja 12/1 ja 12/2 KÜ
Saue 12 KÜ
Vabaduse tn 5 KÜ

Täname kõiki osalevaid korteriühistuid koostöö eest!

Uudised

Jäätmete liigiti kogumine kodus sõltub korteriühistu eestvedamisest
Virumaa korteriühistud näitavad eeskuju nii renoveerimisel kui jäätmemajanduses

Sündmused

03.03.2022 - 04.03.2022
V Korteriühistute TALVEAKADEEMIA
Toimumiskoht: Pärnu, Tervis Spa
28.03.2022
Veebiseminar-ümarlaud “Biojäätmete liigiti kogumine”
Toimumiskoht: Zoom keskkond

Väärtustades toitu!

Siit leiad infot, kuidas vähendada toidujäätmeid.

🍎alla laetavad ja prinditavad toidujäätmete vältimise käsiraamat ja märkmik
https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/kasiraamatud/
🍏videod ja animatsioonid nõuannetega toidujäätmete vältimiseks
https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/videod/
🍐interaktiivsed testid teadmiste kontrollimiseks toidu päritolu, säilivuse ja kasutamise kohta
https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/testid/
🥕veebipõhine mäng “Argisangar” toidu targa tarbimise kohta
https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/mang/
🥦toidunipid ja retseptid lugemiseks ja jagamiseks
https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/toidunipid/

Projekti toetab