Mida tähendab võlavaidluse lõpetamine kohtuliku kompromissiga?

19.01.2019

Kohtuistungil tegi kohus ettepaneku lõpetada võlavaidlus kohtuliku kompromissiga. Mida see kohtulik kompromiss tähendab ja millised peaksid olema meie edasised toimingud?

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Vastavalt kohtu ettepanekule peaksite alustama võlgnikuga läbirääkimisi, leidmaks ühisosa kohtuvaidluse kokkuleppega lõpetamiseks. Võlanõuete puhul on võlgnikud leppinud ühistutega näiteks kokku võla tasumises perioodiliste osamaksetega.

Kui kompromissläbirääkimised on edukad, vormistavad pooled kohtuliku kompromisslepingu, milles on ära näidatud võla likvideerimise tingimused, sealhulgas maksetähtajad. Kompromissleping edastatakse kohtule kinnitamiseks.

Kohus kinnitab kohtuliku kompromisskokkuleppe kohtumäärusega, mis edastatakse nii hagejale kui ka kostjale. Juhin veel tähelepanu sellele, et kui võlgnik kohtumääruses märgitud kompromisstingimusi ei täida, saab KÜ pöörduda kohtutäituri poole ja algatada täitemenetluse.