Võlgnevuse kustutamise võimalused

23.01.2019

Võlgnik tasus ühistule viimase ühistu poolt esitatud arve. Kas ühistu saab ülekandega lugeda tasutuks ajaliselt kõige varem tekkinud võla ehk aasta tagasi samas suurusjärgus tasumata arve?

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Võlgnevuse kustutamise võimalused sõltuvad peaasjalikult üksikjuhtumi ajaoludest ehk sellest, kas ja kui, siis mida võlgnik makseselgitusse märgib. Juhul, kui võlgnik on arve maksmisel väljendanud mingi konkreetse arve tasumist, puudub ühistul võimalus lugeda täidetuks mõnda varasemat kohustust (tasumata arvet). Kui aga võlgniku maksel puudub viide arve andmetele või tasutud summa ei lange kokku esitatud arve summaga, võib lugeda tasutuks kõige varem tekkinud kohustuse.

Riigikohus on sarnase küsimuse puhul juhtinud tähelepanu järgnevatele õiguslikele alustele. „Kui võlgnik peab võlausaldajale üle andma raha mitme erineva kohustuse täitmiseks ja üleantud rahast, esemetest või osutatud teenustest ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks, võib võlgnik VÕS § 88 lg 1 järgi määrata, missuguse kohustuse täitmiseks on raha üle antud. Kui võlgnik ei ole enne kohustuse täitmist või mõistliku aja jooksul pärast kohustuse täitmist määranud, millise kohustuse ta on täitnud, võib VÕS § 88 lg 4 kohaselt määrata selle võlausaldaja. Kui võlgnik ega võlausaldaja ei ole määranud, millise kohustuse täitmiseks raha, esemed või teenus arvestatakse, loetakse VÕS § 88 lg 6 p 1 järgi esimeses järjekorras täidetuks esimesena sissenõutavaks muutunud kohustus (Riigikohtu kohtuasi nr 3-2-1-166-13).”