Tutvustus

Logo_1

Eesti Korteriühistute Liit

RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU!

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) on 17. aprillil 1996. aastal loodud üleriigiline mittetulunduslik liikmesorganisatsioon, mis ühendab korteriühistuid ja esindab nende huve. Täna kuulub liidu liikmeskonda ligi 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL on oma tegevuses sõltumatu ja selle kõrgeimaks juhtorganiks on liidu liikmete esindajatest koosnev Liidupäev. Liidu igapäevast tööd juhib 3-liikmeline juhatus koostöös EKÜL Nõukoguga. EKÜLi peakontor asub Tallinnas aadressil Sakala 23A. Liidu esindused on ka Tartus, Pärnus ja Kuressaares, kuid tegevus toimub kõikjal Eestis.

EKÜL tegutseb korteriühistute valdkonna probleemide ja vajaduste eestkõnelejana Eesti avalikkuses, pakub nõustamis- ja koolitusteenuseid, annab välja ajakirja “Elamu”, käsiraamatuid ja juhendmaterjale korteriühistutele, ning on partneriks riigile, omavalitsustele, ülikoolidele ja ettevõtetele.

KES ME OLEME:

Korteriühistute esindusorganisatsioon – EKÜL esindab Eesti korteriühistute huve kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Liidu liikmeskonda kuulub ligi 1400 korteriühistut, kuid liidu tegevus esindusorganisatsioonina hõlmab kõiki korteriühistuid üle Eesti.

Õppeasutus – EKÜLile kuulub erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus. Liit tegeleb elamuvaldkonna täiskasvanuõppe arendamisega ja pakub koolitusi, seminare ning õppereise korteriühistute juhtidele ja raamatupidajatele eesti ja vene keeles. Liidu koolitusprogrammides osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilised oskused, mis on vajalikud korteriühistu juhtimises ja majandamises. EKÜL esindajad kuuluvad korteriühistu juhi kutset väljaandvasse kutsekomisjoni, hindamiskomisjoni ning korteriühistu juhi kutsestandardit uuendavasse Kutsekoja töörühma.

Mõttekoda – EKÜL kujundab ideid ja annab nõu korteriühistuid puudutavas seadusloomes ja elamuvaldkonda puudutavate lahenduste väljatöötamises, hindab elamuvaldkonna õigusaktide toimimist Eesti ja Euroopa Liidu tasandil, viib läbi uuringuid ja küsitlusi kortermajade elanike seas. Liit annab Eesti esindajana sisendit rahvusvaheliste elamuvaldkonna strateegiate arendamisse.

Kampaaniameister – EKÜL korraldab korteriühistutele, kortermajade elanikele ja lõpptarbijatele suunatud teavitusprogramme, kaasamis- ja sotsiaalkampaaniaid.

Kirjastaja – EKÜL annab välja korteriühistute ajakirja “Elamu”, korteriühistute käsiraamatuid ja infomaterjale eesti ja vene keeles.

Konverentsikorraldaja – EKÜL on iga-aastase korteriühistute aastakonverentsi Eesti Korteriühistute Foorumi korraldaja ning iga kahe aasta järel toimuvate Balti Elamumajanduse Konverentside ja Korteriühistute Innovatsioonikonverentside korraldaja. Liit pakub konverentsikorralduse teenust ka koostööpartneritele avalikus ja erasektoris.

Teenusepakkuja korteriühistutele – EKÜL pakutavate teenuste ring on lai, hõlmates nii korteriühistute juriidilist nõustamist ja kohtuesindust kui ka korteriühistu juhtimisalaseid konsultatsioone, võlanõustamist, raamatupidamise juhendamist jne. Liidu pakutavad teenused on tasulised, olulise hinnasoodustusega liidu liikmeskonda kuuluvatele ühistutele.

Koostööpartner elamuorganisatsioonidele teistes riikides – olles Eesti esindajaks nii ÜRO kui Euroopa Liidu elamuvaldkonna institutsioonides, on EKÜL esmaseks Eesti kontaktpunktiks elamuvaldkonna organisatsioonidele üle maailma. Liit korraldab rahvusvahelisi elamuvaldkonna ekspertide kohtumisi, õppekäike ja võõrustab delegatsioone. Oma tegevusaja jooksul on EKÜL olnud partneriks enam kui 20 rahvusvahelises konsortsiumis. Hetkel on töös projektid SHAPE-EU, drOp, LIFE IP BuildEST, Ukraina elamute rekonstrueerimine, INSPIRenov, Nordplus Adult, SOFTacademy, PREFIGURE ja SIRCULAR

 

Eesti Korteriühistute Liit järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks).

 

EKÜL on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Säästva Eluaseme Tippkeskus Eestis

EKÜLil on koostööleping ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga alates 2016. aastast. Tippkeskuse põhitegevuseks on kestliku eluasemevaldkonna toetamine ja arendamine Eestis ning teistes riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta. Keskuse oluliseks tegevussuunaks on arengukoostöö Ukrainaga.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eluasemevaldkonna tippkeskused asuvad Eestis, Suurbritannias, Albaanias, Norras, Šveitsis, Kanadas, Itaalias ja Hispaanias. VAATA LISAKS

EKÜL on Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse HOUSING EUROPE liige

Housing Europe on Euroopa elamuorganisatsioonide katusorganisatsioon, mille peakontor asub Brüsselis. 1988. aastal loodud organisatsioon ühendab elamuvaldkonna huvirühmasid ning esindab nende huve Euroopa institutsioonide juures ning elamuvaldkonda mõjutavate poliitikate kujundamisel. Täna ühendab Housing Europe 46 riiklikku ja piirkondlikku liitu ning selle võrgustik ühendab 43 000 eluasemepakkujat 25 riigist. Üheskoos haldavad Housing Europe liikmed umbes 25 miljonit eluaset, mis moodustab umbes 11% Euroopa olemasolevatest eluruumidest.

EKÜL on ainus Housing Europe liige Eestis. Alates 2014 aastast on EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla valitud ka Housing Europe juhatusse.  VAATA LISAKS

EKÜL on põhjamaade elamuorganisatsioonide ühenduse HOUSING NORDIC (NBO) assotsieerunud liige

HOUSING NORDIC on 1950. aastal loodud Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi elamuvaldkonna organisatsioonide ühendus, mille eesmärk on tugevdada põhjamaade elamuorganisatsioonide vahelisi kontakte, vahetada teadmisi ja kooskõlastada ühiseid huvisid. NBO liikmed esindavad kokku ligi 2,5 miljonit kodu.

EKÜL on esimene elamuorganisatsioon väljapool HOUSING NORDIC riike, kes on vastu võetud organisatsiooni assotsieerunud liikmeks. NBO liikmelisus annab EKÜLile võimaluse osaleda ja senisest enam kaasa rääkida põhjamaade elamuvaldkonda kujundavates protsessides. VAATA LISAKS

EKÜL on linnapeade pakti toetaja

Linnapeade pakt (Covenant of Mayors) on üleeuroopaline liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid.

Pakti toetajad on kohalike asutuste üleeuroopalised, riiklikud ja piirkondlikud võrgustikud ning liidud, mis teevad lobitööd, edendavad teabevahetust ja arendavad võrgustike raames koostööd, et edendada linnapeade pakti algatust ning toetada allakirjutanute kohustusi. VAATA LISAKS

 

EKÜL on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon, mille missiooniks on eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.