Koolitus

Isikuandmete kaitse

Andmekaitse põhimõtted

 1. Andmekaitse põhimõtted

1.1 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Eesti Korteriühistute Liit (registrikood 80003024, edaspidi koolituskeskus).

1.2 Pakume oma klientidele erinevaid täiskasvanutele suunatud koolitusi ja seega puutume kokku oma teenuse pakkumise käigus klientide isikuandmetega.

 1. Koolituskeskus kogub oma klientide kohta järgmisi andmeid:
 • Kliendi ees- ja perekonnanimi,
 • Kliendi isikukood,
 • Kliendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress).

2.1 Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab koolituskeskus selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita kliendi ja koolituskeskuse vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja kõikvõimalike täpsustuste tegemiseks).

2.2 Maksuseadustest tulenevalt vajab koolituskeskus kliendi nime ja aadressi arve koostamiseks.

2.3 Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab koolituskeskus väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida veel lisaks ka koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood.

2.4 Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike vaidluste ja kaebuste lahendamisel (näiteks maksekäsu kiirmenetluse algatamine).

2.5 Klientide kontaktandmeid kasutab koolituskeskus vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt koolituskeskuse poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks nõusoleku.

Teil on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta mispeale koolituskeskus enam teile omapoolseid pakkumisi ei saada.

 1. Koolituskeskus töötleb järgmisi isikuandmeid:
 • Koolituse nimetus (klient on konkreetsele koolitusele koolituskeskuse kodulehe veebivormi kaudu, e-posti või telefoni teel registreerinud);
 • makstud koolitustasud (koolituskeskus kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks);
 • Moodle kasutajakonto andmed (kasutajanimi ja salasõna) (e-õppe osas loome kasutajakonto kõikidele e-õppe kursusele registreerunutele. Moodle keskkonna kaudu on kõikidel kursusel osalenutel kättesaadavad sinna lektori poolt üles laetud info ja koolitusmaterjalid);
 • koolitusest osavõtt ja puudumise andmed (õppekava täitmisest tulenevalt otsustab koolituskeskus, kas isikule väljastatakse tõend või tunnistus).
 1. Koolituskeskus jagab teie isikuandmeid järgmiselt:

4.1 Tallinna linna korteriühistute koolitustoetuse taotlemisel peab koolituskeskus koolitustel osalejate andmed edastama Tallinna Linnavalitsusele.

4.2 Õpilastele tunnistuste/tõendite väljatrükkimiseks kasutab koolituskeskus koopiaettevõtte teenust. Seetõttu edastame isikute ees- ja perekonnanime ning isikukoodi tunnistuste/tõendite trükkimiseks koopiaettevõttele

4.3 Koolituskeskus võib vajadusel kasutada info edastamiseks ettevõtte teenuseid, mis tegeleb otseturundusega või masspostitusega.

4.4 Kliendi maksekohustuste rikkumise korral võib koolituskeskus edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlgu olev summa) teavet maksehäireregistrisse. Lisaks, maksekohustuste rikkumise korral  võib koolituskeskus sellega seotud andmeid edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastava menetlusega.

 1. Oma klientide andmeid säilitame me järgmiselt:

5.1 Koolituskeskus kasutab info vahetamiseks e-posti aadressi, mille teenuspakkujaks on Microsoft.

5.2 Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtub koolituskeskus põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

5.3 Oluline on välja tuua, et enamus koolituskeskuse poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust (koolitusi)  pakkunud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes hilisemates vaidlustes. Eeltoodust johtuvalt lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

 1. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Kliendi õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).