Koolitus

Korteriühistu juhi kutse taotlemine

Korteriühistute juhtidel on võimalus taotleda kutset nimetusega Korteriühistujuht, tase 4. Kutse taotlemiseks vajalikku koolitust pakub Eesti Korteriühistute Liit. Kutseeksameid võtab vastu ja kutset väljastab MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (varasema nimega Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit).

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ja vastav kogemus. Korteriühistujuhi kompetentse kirjeldab KUTSESTANDARD.

Soovijatel on võimalik lasta oma kompetentsust hinnata ning positiivse otsuse ning kutse saamiseks vajaliku töökogemuse olemasolul väljastatakse taotlejale kutsetunnistus. Kompetentsuse tõendamisel võetakse arvesse ka läbitud koolitusi ja edukat tegutsemist kutsealal (antud juhul korteriühistu juhina).

Varasemalt väljastatud ja kehtivate kutsetunnistustega on võimalik tutvuda KUTSETUNNISTUSTE REGISTRIS.

Oluline teada

Kutse taotlemisel on olulised KUTSEKODA, KUTSET ANDEV ORGAN ning TUNNUSTATUD ÕPPEKAVA.

KUTSEKODA vastutab Eestis kutsesüsteemi arendamise ja selle toimimise tagamise eest. Kutsekoda tegutseb vastavalt kutseseadusele, korraldab kutsestandardite koostamist ja koordineerib kutseeksamite korraldamist. Selleks pakub Kutsekoda koostöökeskkonda tööandjatele, spetsialistidele ja koolitajatele. Kutsekojas korraldavad valdkondlike kutsete väljaandmist kutsenõukogud. Korteriühistu juhi kutse kuulub ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu vastutusvaldkonda.

KUTSET ANDEV ORGAN on juriidiline isik või tema asutus või riigi- või valitsusasutus, kellele on avaliku konkursi tulemusena antud kutse andmise õigus; kes korraldab kutse andmisega seotud dokumentide väljatöötamist – kutse andmise kord, kompetentsuse hindamisjuhendid, eksamiküsimused-ülesanded, vastutab kutse andmise protseduuride eest ning väljastab kutsetunnistuse. Korteriühistute ja nende haldamise valdkonnas on kutset andev organ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit. Töö parimaks korraldamiseks nimetab kutset andev organ ametisse kutsekomisjoni. Kutsekomisjon töötab koostöös kutse andjaga välja kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduurid ja vastavad dokumendid; nimetab vajadusel hindamiskomisjoni ja otsustab kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise. Korteriühistu juhi kutsestandardi eest vastutavasse kutsekomisjoni kuuluvad ka Eesti Korteriühistute Liidu esindajad.

Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega. Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

TUNNUSTATUD ÕPPEKAVA on kutset andva organi poolt heakskiidetud õppekava, mille läbimisel saab osaleja ettevalmistuse kutse taotlemiseks. Korteriühistujuht, tase 4, kutse ettevalmistavat koolitust pakub Eesti Korteriühistute Liit (erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus). Tegemist on 120-õppetunnise korteriühistu juhi koolitusega, pärast mille lõpetamist on võimalik asuda taotlema korteriühistu juhi kutset. 120-tunnine korteriühistu juhi koolitus moodustub korteriühistu juhi baaskoolitusest (32 akadeemilist tundi), teise osana korteriühistu juhi põhikursus (56 akadeemilist tundi), lisaks veel iseseisva töö esitamine ja kaitsmine (32 akadeemilist tundi). 120-tunnise koolituse läbinutele väljastab Eesti Korteriühistute Liit vastava tunnistuse.

Kuidas taotleda korteriühistujuhi kutset?

Korteriühistu juhi kutse taotlemiseks saab esitada avalduse kaks korda aastas. Kutseeksamile registreerumise eeldusena tuleb täita kutsetunnistuse taotlemise avaldus, lisada sellele kõik nõutavad lisad, tasuda kutse tõendamise tasu ning lisada maksekorralduse koopia kutsetunnistuse taotluse avaldusele. Kutse taotlemine on tasuline.

Kutse taotlemisel tuleb sooritada kirjalik eksam ja esitada lõputöö. Kutseeksami sooritamist hindab hindamiskomisjon, mille koosseisus on EKKLi ja EKÜLi esindajad.

Korteriühistu juhi kutse saamine eeldab 2-aastast töökogemust ühistu juhina.

KORTERIÜHISTUJUHI KUTSE TAOTLEMISEKS ETTEVALMISTAVATE KOOLITUSTE INFO

Lähtudes kutsestandardite keelenõuetest saavad alates XXXII kutse andmise voorust kevad 2016 vene keelt emakeelena kasutajad taotleda ja kutsevastavust tõendada kas eesti keeles või vene keeles!

Kuna vene keelt emakeelena vähemalt B2 tasemel valdav kutse taotleja peab olema võimeline valdama eesti keelt vähemalt tasemel B1, siis ei ole kogu kutse andmisega seonduvat informatsiooni tõlgitud vene keelde, vaid sellega saab eesti keeles tutvuda kutse andja kodulehel.

LISAINFO KUTSE TAOTLEMISE KOHTA VENE KEELES.

TÄHELEPANU, KUTSEEKSAMIKS VALMISTUJAD!

Täiendav info eksamiks valmistumiseks:

Kutse taotlemisel valdkonna teooriateadmiste testiks täienduskoolitustel osalemise või iseõppimise teel ettevalmistujatel tuleks testimisele eelnevalt läbi töötada valdkonda reguleerivad õigusaktid (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standard EVS 807:2016 “Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid”. Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee.

Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest raamatutega “Kinnisvara korrashoiu käsiraamat”, 2020 (MTÜ Kinnisvra Korrashoiu Liit) ja “Kinnisvarahalduri käsiraamat” 2007 formaat B5, 342 lk, mida saab laenutada raamatukogudest. Soovitame tutvuda ka viidetega ning muu erialase kirjanduse ja juhendamaterjalidega, mis on abiks tegevuspraktikas.

Allikas: https://www.ekkliit.ee/kutse-andmise-alused/