Koolitus

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

  1. Üldsätted

1.1 MTÜ Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) poolt asutatud erakooli nimi on Eesti Korteriühistute Koolituskeskus (edaspidi nimetatud koolituskeskus vastavas käändes), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolituskeskus korraldab õppetegevust kõigis EKÜL büroodes üle Eesti:

Tallinnas aadressil Sakala 23A, Tallinn;

Tartus aadressil Sõpruse pst 2, Tartu;

Teistes piirkondades õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.

2.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

  1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm; 3) õppeesmärk; 4) õpiväljundid; 5) õppekava koostamise alus; 6) sihtgrupp; 7) õppekeel; 8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 10) õppe sisu; 11) õppekeskkonna kirjeldus; 12) õppemeetod; 13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid; 14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

4.3 Lektorid on kohustatud osalema erialastel täiendkoolitustel, praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendama õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.

  1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolituskeskus palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse/tõendi väljastamise jaoks.