EKÜL projektid

Eesti Korteriühistute Liit viib läbi erinevaid koostöö-, teavitus- ja arendusprojekte nii Eestis kui ka kaugemal. Liidu koostööpartneriteks ja toetajateks on ministeeriumid, omavalitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid.

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

SIRCULAR
Jätkusuutlikud ja integreeritud inimesekesksed lahendused hoonete dekarboniseerimise ja ehitusmaterjalide ringluse suurendamiseks
Sustainable and Integrated people centRiC solUtions for buiLding decArbonisation and circularity
01.06.2024 – 30.11.2027

SIRCULAR on rahvusvaheline koostööprojekt, mis asub välja töötama hoonete dekarboniseerimiseks digitaalseid tööriistu, tehnoloogilisi lahendusi ja teenuseid, samuti metoodikat hoonete ringmajandusepõhiseks hindamiseks. Projekti iseloomustab üldine inimesekeskne lähenemine, mis seab esikohale nii indiviidi kui ka teda ümbritseva kogukonna vajadused ja heaolu.

Eestist on projekti partneriteks Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Korteriühistute Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Balti Vara Ehitus OÜ.  Projekti näidisobjektiks Eestis on valitud kortermaja Akadeemia tee 62 Tallinnas, kus viiakse läbi hoone tehaseline renoveerimine, lähtudes taaskasutuse ja ringmajanduse põhimõtetest. Eesti Korteriühistute Liit osaleb projektis kaasamis- ja koolituspartnerina ning renoveerimisega kaasnevate kogukonda mõjutavate protsesside analüüsijana.
PREFIGURE
Eluaset ja energiavaldkonda ühendavad prototüübid
PREFIGURE – Prototypes for addressing the living-energy-nexus
01.04.2024 – 31.03.2027

Eesti Korteriühistute Liit osaleb rahvusvahelises teadusprojektis, mis on suunatud Euroopa riikides eluaset ja kestlikku energiakasutust siduvate prototüüpide uurimisele. Uus Karlsruhe Tehnoloogiainstituudi juhitud teaduskoostöö hõlmab uurimispartnereid Bonnist, Barcelonast, Tallinnast, Sofiast, Amsterdamist ja Roomast.

Euroopa ühiskond seisab silmitsi omavahel seotud eluaseme- ja energiakriisiga, mis seab väljakutse sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Rohelisele üleminekule õiglasemate võimaluste pakkumiseks seab PREFIGURE tähelepanu keskpunkti olemasolevad ja tekkivad individuaalsed ja kollektiivsed lahendused poliitika, eluasemeturu ja sotsiaalse innovatsiooni vallas. Projekti eesmärk on tuvastada, jälgida, analüüsida ja omavahel siduda esilekerkivaid ja aktiivseid muutuste prototüüpe seoses eluaseme, energiatõhususe ja energiavaesusega.

PREFIGURE teadusuuringute eesmärgid on:

(1) pakkuda taipamisi sellest, kuidas innovatsiooni tavad erinevates riikides aitavad kaasa elamute renoveerimise kavadele, vähendades eluasemega seotud ebavõrdsust ja energiavaesust;
(2) selgitada seoseid, kuidas eluasemepoliitika käivitab ülemineku kestlikule eluasemele ja kestlikule energiale, kuidas toetavad rahalised stiimulid hoonete energiatõhususe parandamist;
(3) mobiliseerida teadmisi uuenduslike tavade kohta säästva eluaseme ja energia üleminekuks ning pakkuda koosloomes välja teaduspõhiseid poliitilisi lahendusi.

PREFIGURE meetodiuuendus põhineb kvalitatiivse ja kvantitatiivse ühendamisel tehnoloogiliste ja tegelike laboriuuringutega, et luua ja täiustada teadmisi ja tavasid, mis toetavad Euroopa rohelist üleminekut.

TUTVUSTUS

INSPIRenov
Renoveerimisalast innovatsiooni toetavad finantslahendused
1.08.2023 – 31.07.2026

INSPIRenov on rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on arendada finantsinstrumente ja kommertspangatooteid elamute energiatõhusaks renoveerimiseks Bulgaarias, toetudes selleks muuhulgas Eesti näitele korteriühistutele suunatud renoveerimistoetuste ja -laenude rakendamisel.

INSPIRenovi tulemused aitavad kaasa erasektori investeeringute suurendamisele ja avaliku sektori vahendite paremale kasutamisele energiatõhusa renoveerimise rahastamisel. Projekti käigus töötatakse välja, testitakse ja võetakse kasutusele segafinantseerimisskeem, milles arvestatakse nii koduomanike finantsharjumusi, riigieelarve seisukohalt optimaalset toetuse määra kui ka kommertspankade ärihuvisid.

Projekti lõpptulemused sobivad kasutamiseks nii Bulgaarias kui ka teistes riikides, kus elamufondi renoveerimise rahastamiseks on vajalik uute finantsmeetmete väljatöötamine või olemasolevate ümberkujundamine.

TUTVUSTUS

SOFTacademy
Ühisloome mudel modernistlike linnaosade standardlahendusteks
hubaste elukeskkondade taaselustamisel
01.09.2023 – 31.08.2027

SOFTacademy projekti eesmärk on välja töötada ning testida linnavalitsustele mõeldud kaasamismudel paneelmajade renoveerimistegevuse kiirendamiseks. Koostööl põhineva renoveerimismudeli puhul taaselustatakse naabruskonnad korteriühistutega ühiselt, kasutades selleks kombineeritavaid standardelemente nii hoonete kui ka nendevahelise ruumi parendamiseks.

Projekti tulemusena valmib demolahendus ühes Mustamäe kvartalis – tervikrenoveeritud 4 maja, samuti majadevaheline ruum. Tulemuse saavutamiseks kaasatakse projekti nende majade korteriühistud, pakkudes toetust innovatiivsete keskkonnasõbralike lahenduste kasutamiseks renoveerimistöödel. Korteriühistud kaasatakse ka Tallinna linnale kuuluva hoonetevahelise maa-ala planeerimisel ja lahenduste loomisel. Nii maastiku- kui ka hoonetekompleksi lahendused lähtuvad New European Bauhausi ideestikust, ringmajanduse ja säästva renoveerimise põhimõtetest.

Ukraina elamute rekonstrueerimine: suutlikkuse suurendamise ja koostööprogramm elamupiirkondade ülesehituseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris
01.05.
2023 – 31.10.2024

Projekt toetab Ukraina sõja purustustest kannatada saanud elamupiirkondade ülesehitust Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris, aidates ette valmistada korterelamute rekonstrueerimise rahastamiseks ja ülesehituse järgseks korterelamute haldamise mudeli väljatöötamiseks vajalikke projekte. Tegevuste tulemusel valmib igas projektipiirkonnas vähemalt 2 kortermaja renoveerimisprotsessi ja elamuvaldkonna ühistegevuse arendamise näidisprojekti, mille väljatöötamisel on arvesse võetud Eesti kogemusi kortermajade rekonstrueerimisel ja Eesti korteriühistute mudelit kortermajade ühise haldamise korraldamisel. Tegevustena viiakse läbi kolme projektipiirkonna ülesehitusega seotud elamuekspertide õppeprogramm, sh õppenädal Eestis ning toetatakse Ukraina ekspertide tegevust Eesti ja UNECE oskusteabega. Projekti toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

TUTVUSTUS

LIFE IP BUILDEST
Teadusarendusprogramm LIFE IP BuildEST – hooandja hoonete renoveerimisele
Alates sügis 2021

LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton on projekt, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates.

Praegu on läbitud renoveerimismaratoni esimesed meetrid, kuid vajame jätkamiseks paremaid ja laiapõhjalisemaid lahendusi. Nende leidmiseks, testimiseks ja seeläbi strateegiale hoo andmiseks on BuildESTi arendusprojektis oma tarkuse ühendanud valdkonna 18 tugevaimat tegijat, kelle hulka kuuluvad ülikoolid, ministeeriumid ja erialaliidud.

TUTVUSTUS  /  KODULEHT

drOp
Sotsiaalset innovatsiooni ja kohalikku majandusarengut soodustavad ning digitaalselt toetatud elamupiirkondade renoveerimisprotsessid
1.10.2022 – 30.09.2025

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks.

Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse, tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

TUTVUSTUS   KODULEHT

LÕPPENUD PROJEKTID

 

SHAPE-EU
Euroopa taskukohase eluaseme konsortsium: sotsiaalse mõjuga kestlik eluase
1.03.2022 – 28.02.2024

SHAPE-EU on sotsiaalselt kaasava renoveerimislaine ja uue Euroopa Bauhausi elluviimist toetav teadusprojekt. Koos koahlike kogukondade ja valdkonna ekspertidega koguvad 10 projekti partnerit kokku ELi taskukohase eluaseme algatuse 100 näidisprojekti, luues juhendmaterjalid õiglaseks energiaüleminekuks, mille keskmes on eluaseme taskukohasus ja mugavus.

Projekt keskendub säästvale ehitusele ja renoveerimisele, hangetele, VKEde kaasamisele ning ELi energiatõhususe fondide maksimaalsele kasutamise kohalikul tasandil. Projekti käigus luuakse ja kogutakse parimate praktikate näiteid eluasemete kestlikust ja taskukohasest renoveerimisest.

TUTVUSTUS  /  KODULEHT

Koolitaja koolitamine: täiskasvanute koolitajate oskuste arendamine
Juuni 2023 – veebruar 2024

Riia linna elamuhaldusettevõtte Rīgas Namu Pārvaldnieks ja Eesti Korteriühistute Liidu koostööprojekti eesmärk on jagada kogemusi, õppida üksteise headest tavadest ja korraldada praktilist koolitust täiskasvanuhariduse valdkonnas, et parandada mõlemas organisatsioonis vabahariduse kvaliteeti ja tõhusust. Nordplus Adult projekti peamiseks oodatavaks tulemuseks Eestis on EKÜLile kuuluva erakooli Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse koolitajate oskuste paranemine ning EKÜL täiskasvanuharidusega seotud meeskonnaliikmete võimekuse kasv välja töötada ja ellu viia kvaliteetseid haridusprogramme, keskendudes täiskasvanud õppijate spetsiifilistele vajadustele.

TUTVUSTUS

 

KESKKONNATARK KORTERIÜHISTU
Märts – detsember 2023

Projekt „Keskkonnatark korteriühistu“ kuulub Tallinna Euroopa rohelise pealinna programmi ning selle  eesmärk on kliimaneutraalsete ja linna looduskeskkonna elurikkust väärtustavate korteriühistute ning keskkonnateadlike ja säästvalt tarbivate linnaelanikega Tallinn. Läbi 2023. aasta vältavas teavitusprogrammis jagatakse ühistutele nõu ja praktilisi oskusi, kuidas ühiselt luua keskkonnasõbralikku linna. Tegevuste hulka kuuluvad veebiraadio saated, seminarid, õppekäigud ning erinevad trükised.

TALLINN – EUROOPA ROHELINE PEALINN 2023 KODULEHT

TUTVUSTUS

POWERPOOR
Energiavaesuses kodanike toetamine ühiste energiaalgatuste abil
1.09.2020 – 31.08.2023

POWERPOOR on rahvusvaheline koostööprojekt, mille põhieesmärkideks on pakkuda tuge energiavaesusriskis kodanikele, sealhulgas tutvustada ühiste energiaalgatuste loomist ning uuenduslike rahastamisskeemide kasutamist (nt energiakogukondade ja -ühistute loomine ja ühisrahastuse võimalused). POWERPOOR aitab vahetada kogemusi ja jagada teadmisi energiavaesuse vähendamiseks, tarbimiskäitumise muutmiseks, väikesemahuliste  energiatõhususe meetmete rakendamiseks ning taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks. Projekt toetab kodanike aktiivset osalust energiavaesuse vähendamisel kogu Euroopas.

TUTVUSTUS  /  KODULEHT

SHEERenov
Terviklikud lahendused eluasemete energiatõhusaks renoveerimiseks
1.06.2020-30.09.2022

SHEERenov projekti eesmärgiks on elamute renoveerimisteenuste osutamise integreeritud mudeli väljatöötamine ja testimine Bulgaarias Sofias. Projekti rakendamine toetab Bulgaaria valitsuse kavandatud üleminekut praeguselt täielikult riigiasutuste poolt hallatud ja avalikest vahenditest rahastatud korterelamute energiatõhusa renoveerimise mudelilt turupõhisele mudelile.

Tõkete ja vajaduste analüüsile tuginedes luuakse projekti abil soodsad tingimused, et julgustada ja lihtsustada erinevate valdkonna huvirühmade, st omanike, ettevõtete ja finantssektori asutuste osalemist elamute renoveerimise protsessis.

TUTVUSTUS  /  KODULEHT

Sorteeri biojäätmeid oma korteris!
1.09.2021 – 30.06.2022

“Sorteeri biojäätmeid oma korteris!” oli Eesti korteriühistute Liidu projekt, mille eesmärgiks oli suurendada biojäätmete õiget sorteerimist nende tekkekohal kortermajades. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti raames loodi biojäätmete sorteerimise testpiirkond Rakvere linna korteriühistutes, koostati temaatilised õppe- ja teavitusmaterjalid, viidi läbi koolitused korteriühistute juhtidele ja ühistute liikmetele ning korraldati laiemale avalikkusele suunatud teavitusprogramm, mille huka kuulusid teavitusvideo, veebiraadio saated ning artiklid ja teated meedias.

TUTVU PROJEKTIGA

Väärtustades toitu
Maailmahariduslik lähenemine toiduraiskamise teema käsitlemisel mitteformaalses hariduses

1.10.2017 – 30.09.2020

Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia koostöös läbiviidud maailmahariduse projekt seadis eesmärgiks tõsta tarbijate teadlikkust toidujäätmete vähendamise võimalustest kodumajapidamistes, sh jagada toidunippe, selgitada kaubanduses kasutatavaid toidumärgistusi, koostada õppematerjale, viia läbi temaatilisi seminare ja koolitusi täiskasvanutele ning õppetunde koolides jm. Lisaks juhiti avalikkuse tähelepanu toiduraiskamisega kaasnevatele globaalsetele mõjudele ja toidujäätmete vähendamise olulisusele, sh avaliku meedia ja teavituskampaaniate vahendusel.

TUTVU PROJEKTIGA

Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine
01.08.2018 – 31.12.2020

Projekti eesmärgiks oli elamureformide ettevalmistamise ja elluviimise toetamine Ukrainas aastatel 2018-2020. Projekti raames töötasid Eesti Korteriühistute Liit ja projektipartnerid Ukrainas koostöös ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni elamuvaldkonna ekspertidega välja elamureformide elluviimisel vajaliku kutsestandardi Ukraina korteriühistute juhtidele ja korterelamute halduritele, viidi läbi kutsekoolitus korterelamute halduritele ja omavalitsuste elamuvaldkonna ametnikele ning analüüsiti Ukraina kehtivaid ning ettevalmistamisel olevaid elamuvaldkonna õigusakte. Projekti tulemusel valmis uus kutsestandard ning anti välja analüüs Ukraina elamuvaldkonna õigusaktide täiendusettepanekutega.

TUTVU PROJEKTIGA

Meie ühistu tamm
Aasta 2018, Eesti Vabariik 100

Algatus “Meie ühistu tamm” kutsus korteriühistuid istutama Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks oma kortermaja juurde tamme. Osalenud korteriühistud said said istutatud tamme juurde vastava EV100 tähise.

TUTVU PROJEKTIGA

Turvalisus kortermajas
Aasta 2016

Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostööprojekti raames viidi ellu turvalisust toetav teavituskampaania korteriühistutele ning valmis korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, mille järgimine toetab turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist korterelamutes ja korterelamupiirkondades.

TUTVU PROJEKTIGA

ENCHEPA: Estonian- Norwergian Cooperative Housing Education Program for Adults
september 2012- jaanuar 2013
jaanuar 2014- detsember 2014

Projekt “ENCHEPA- Estonian-Norwegian Cooperative Housing Education Program for Adults” oli täiskasvanute täiendõppe alane koostööprojekt Eesti Korteriühistute Liidu ja Norra Korteriühistute Liidu – Norske Boligbyggelag- vahel. Programmi eesmärgiks oli toetada Põhjamaade ja Balti riikide koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõuseks täiskasvanute koolitamise kvaliteet, saaksid teoks head ja uuenduslikud ideed ning areneks täiskasvanuhariduse valdkond tervikuna nendes riikides.

TUTVU PROJEKTIGA

Power House Nearly Zero Energy Challenge
2012- 2015

Power House Europe jätkuprojekt Power House Nearly Zero Energy Challenge oli rahvusvaheline koostööprojekt energiatõhususe suurendamiseks, mis kattis oma tegevusraadiuselt suurt osa Euroopa Liidust. Projektis osalesid eluasemevaldkonna organisatsioonid 10 Euroopa Liidu riigist: Belgiast, Itaaliast, Hispaaniast, Bulgaariast, Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rootsist, Suurbritanniast ja Eestist. Projekti eesmärgiks oli aidata üle-euroopalise infovahetusega kaasa hoonete energiatõhususe direktiivi eesmärkide saavutamisele aastaks 2020. Selleks tõsteti elanike teadlikkust selle kohta, kuidas muuta oma kodumaja renoveerimise abil energiatõhusaks.

TUTVU PROJEKTIGA

Power House Europe
2009-2011

Power House Europe oli üle-euroopaline koostööprojekt, mille eesmärgiks oli tutvustaada pakutavaid finantseerimisvõimalusi korterelamute energiasäästlikuks renoveerimiseks, viia läbi energiasäästualaseid uuringuid ning korraldada selleteemalisi koolitusi ja teavitusprogramme. Projekti raames toimusid Euroopa eluasemevaldkonda ja elamusektori energiasäästu puudutavad üle-Euroopalised arutelud.

TUTVU PROJEKTIGA

Energy Strategy Asset Management for Social Housing Operators in Europe (ESAM)
2006-2008

ESAM projekt ühendas endas 14 organisatsiooni 6 riigist: Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Tšehhi Vabariigist, Austriast ja Eestist. Projekti tulemina valmis Eesti korteriühistutele suunatud “Korterelamu energiatarbe infosüsteem” koos kasutusjuhendiga.

Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD” (RESHAPE)
2006- 2008

Projekt RESHAPE ühendas kuut riiki – Holland, Belgia, Hispaania, Eesti, Tšehhi ja Bulgaaria, et ühiselt aidata kaasa Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamisele.

 

Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock” (BEEN) ehk “Läänemeremaade Elamufondi Energiasäästu Võrgustik”
2005 – 2007

BEEN projekt arendas vajalikke strateegiad ja instrumente – tehnilisi, õiguslikke, institutsionaalseid ja finantsilisi – mis aitasid edendada hoonete energiasäästlikuks rekonstrueerimist Läänemere regioonis, keskendudes mitmekorruselistele kortermajadele, mis on ehitatud ajavahemikul 1950 kuni 1990. Projekti geograafiline mõõde kattis viite Läänemere regiooni riiki (Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa), tuues kokku 26 partnerit, kes esindasid rahvuslikul tasemel olulisi eluasemefondi energiasäästlikuks rekonstrueerimiseks vajalikke teemasid.

TUTVU PROJEKTIGA