Projekti tutvustus

 

Projekt: SHEERenov – Terviklikud lahendused eluasemete energiatõhusaks renoveerimiseks
Projekti nimetus inglise keeles:
SHEERenov – Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation

Aeg: 1.06.2020 – 1.10.2022 (28 kuud)
Projekti kood: H2020-LC-SC3-EE-2019

Veebileht: https://sheerenov.eu/

Projekti partnerid: 

Cleantech Bulgaria http://cleantech.bg/
Bulgaaria regionaalarengu ja riiklike ehitustööde ministeerium https://www.mrrb.bg/en/
Sofia Linnavalitsus https://www.sofia.bg/en/web/sofia-municipality/
Bulgaaria-Austria Konsultatsiooniettevõte http://bacc-bg.org/en/
Bulgaaria Kinnisvarahaldajate Liit https://www.bgfma.bg/?lang=en
Globaalne Keskkonna- ja Sotsiaalettevõte Ungaris GESB
Eesti Korteriühistute Liit


TÕHUS, SÄÄSTLIK JA INNOVAATILINE KESKKOND

  • SHEERenov projekti eesmärgiks on elamute renoveerimisteenuste osutamise integreeritud mudeli väljatöötamine ja testimine Bulgaarias Sofias.
  • Projekti rakendamine toetab Bulgaaria valitsuse kavandatud üleminekut praeguselt täielikult riigiasutuste poolt hallatud ja avalikest vahenditest rahastatud korterelamute energiatõhusa renoveerimise mudelilt turupõhisele mudelile.
  • Tõkete ja vajaduste analüüsile tuginedes luuakse projekti abil soodsad tingimused, et julgustada ja lihtsustada erinevate valdkonna huvirühmade, st omanike, ettevõtete ja finantssektori asutuste osalemist elamute renoveerimise protsessis.
  • Uue integreeritud renoveerimisteenuste süsteemi loomisega aitab projekt kaasa mitmemõõtmeliste mõjude saavutamisele:

(1) “one stop shop” ehk ühe tervikliku lahenduse pakkumine korteri- ja majaomanikele, mille jätkusuutlikkus tagatakse eeskirjade ja osapoolte võimekuse kasvuga;
(2) 3-osaline jätkusuutlik finantsmehhanism, mis soodustab laenude kättesaadavust, lahendust toetuse tingimuste väljatöötamiseks ja vähekindlustatute toetamiseks;
(3) munitsipaalpoliitika seoses erinevate osapoolte rolliga elamute renoveerimise protsessis.

Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890473.

 

Projekti koordinaator Eestis:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee


PROJEKTI TULEMUSED

2022. aasta septembris jõudis lõpusirgele enam kui kaks aastat väldanud Eesti-Ungari-Bulgaaria koostööprojekt “SHEERenov – Terviklikud lahendused eluasemete energiatõhusaks renoveerimiseks”, mille eesmärgiks on korterelamute renoveerimise ja sellega seotud finantslahenduste integreeritud mudeli väljatöötamine ja testimine Bulgaarias Sofias.

Projekti Eesti poolseks partneriks oli EKÜL, toetades Bulgaaria elamuvaldkonna institutsioone ja erinevaid osapooli Bulgaaria jaoks sobivamate parimate praktikate väljavalimisel ning nende asjakohasuse hindamisel. EKÜL eksperdid Andres Jaadla, Urmas Mardi ja Anu Sarnet olid kahel aastal Bulgaaria partnerite konsultantideks Bulgaaria korterelamute rekonstrueerimise kavandamisel, tutvustasid Eesti korteriühistute ja renoveerimise kogemust, viisid Sofias läbi koolitusi Bulgaaria elamuvaldkonna ekspertidele, korraldasid Bulgaaria ekspertidele õppevisiidi Eestisse ning koostasid koostöös Ungari kolleegidega Bulgaaria korterelamute renoveerimist puudutavateks aruteludeks parimate praktikate käsiraamatu. Projekti raames tegi EKÜL koostööd Bulgaaria Regionaalarengu Ministeeriumiga, Sofia Linnavalitsusega, Bulgaaria-Austria Konsultatsiooniettevõttega BACC, Bulgaaria Kinnisvarahaldajate Liiduga, Cleantech Bulgariaga ja Ungari Globaalse Keskkonna- ja Sotsiaalettevõttega GESB.

19. septembril 2022 Sofias toimunud projekti lõppkonverentsil rõhutas EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla, et SHEERenov projekti tähtsus seisneb mitte üksnes Bulgaaria vaid ka Eesti ja Ungari jaoks selles, et pakkus viimase kahe aasta jooksul võimaluse pidevaks info ja kogemuste vahetuseks, aitas ekspertide koostöös hinnata erinevate riikide parimate renoveerimispraktikate sobivust teistes riikides, ning luua tugeva kontaktvõrgustiku Eesti, Bulgaaria ja Ungari elamuvaldkonna ekspertide vahel, kellega koos kavandada juba edasist koostööd. Sellega aitas projekt mitmel erineval viisil kaasa Euroopa renoveerimislaine elluviimisele.

Projektis õigusvaldkonna konsultandiks olnud EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on Bulgaaria oma elamuvaldkonda ja korteriühistuid puudutavate õigusaktide uuendamisel õigel teel. Täna küsivad Bulgaaria kolleegid samu küsimusi, mida ka meie Eestis korteriühistuid puudutavaid seadusi uuendades küsisime juba mitmed aastad tagasi. Seega saame juba täna oma kolleegidele Bulgaarias soovitada, millistest meie vigadest tasuks neil õppida.

SHEERenov Eesti projektijuht ja SHEERenov käsiraamatu ja juhendmaterjalide koostaja Anu Sarnet hindab projekti väärtuseks lisaks eelnevale ka selle, et Bulgaaria kolleegide pikaajaline nõustamine andis EKÜL ekspertidele võimaluse heita kõrvaltvaataja pilka täna Eestis renoveerimist puudutavatele aruteludele. Eesti ja Bulgaaria on kortermajade, nende seisukorra ja edasiste plaanide osas sarnane ja sarnased on ka probleemid. Näiteks on SHEERenov projekt toetanud Bulgaarias arutelude algatamist riigipoolse renoveerimistoetuse suuruse üle, siis samasisulised arutelud on ka Eestis pidevalt toimumas. Jätkusuutlikke finantslahendusi otsivad vastavalt oma võimalustele mõlemad riigid.

EKÜL juhtimisel koostatud SHEERenov parimate praktikate käsiraamatuga saab tutvuda siin:
Annex 1. SHEERenov Best Practice Guide – ENAnnex 1. SHEERenov Best Practice Guide – EN