Projekti tutvustus

Projekt: Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine
Aeg: 01.08.2018 – 31.07.2020 (pikendatud 31.12.2020)
Rahastaja: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Juhtpartner: Eesti Korteriühistute Liit

Partnerid Ukrainas:
Expert Interbranch Association of Ukraine
State Fund for Support of Youth Housing Construction

Projekt teeb koostööd ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga.

Projekti koordinaator:
Anu Sarnet
Anu.Sarnet@ekyl.ee
627 5742

Ülevaade: Projekti eesmärgiks on elamureformide ettevalmistamise ja elluviimise toetamine Ukrainas aastatel 2018-2020. Projekti raames töötavad Eesti Korteriühistute Liit ja projektipartnerid Ukrainas koostöös ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni elamuvaldkonna ekspertidega välja elamureformide elluviimisel vajaliku kutsestandardi Ukraina korteriühistute juhtidele ja korterelamute halduritele, viiakse läbi kutsekoolitus korterelamute halduritele ja omavalitsuste elamuvaldkonna ametnikele ning analüüsitakse Ukraina kehtivaid ning ettevalmistamisel olevaid elamuvaldkonna õigusakte. Projekti tulemusel valmib uus kutsestandard, Eestis ja Ukrainas läbiviidavatel koolitusel osaleb kokku 100 haldurit ja ametnikku Ukrainast ning välja antakse analüüs Ukraina elamuvaldkonna õigusaktide täiendusettepanekutega.

Taust: Elamu- ja kommunaalmajandus on täna Ukrainas üheks viimaseks reformimata sektoriks. Elamuvaldkonna seadusandlus peegeldab veel riigi majanduse ja ühiskonna üleminekuperioodi. Paljuski reguleerivad elamumajandust enam kui 20-aastased õigusaktid, millesse on küll tehtud olulisel hulgal parandusi, kuid samaaegselt jõustuvate uute seadustega on kodaniku jaoks kadunud õiguskindlus ja selgus, millisest õigusaktist lähtuda, kui nende sisu ei ole enam omavahel kooskõlas. Ulatusliku erastamise tulemusel on enam kui 93% Ukraina elamufondist eraomandis ja korterelamutes loodud de facto ühistuline omandivorm. Oluliseks probleemiks on Ukraina elamufondi halb seisukord ja vähene energiatõhusus. Sellise olukorra kujundemise on suures osas tinginud puudulik kinnisvara haldusteenus ja loodud ühistute vähene võimekus nende ette seatud ülesannete täitmisel. Enam kui pool Ukraina elanikkonnast elab täna kortermajasdes, mistõttu on üheks olulisemaks elamureformi eesmärgiks luua toimiv korteriühistute süsteem, mida toetab vastav seadusandlus ja elamusektori toimimiseks vajalik koolitatud tööjõud.

Kuna Eestil ja Ukrainal on sarnane elamumajanduslik pärand, saab Eesti oma edukate elamureformide näitel pakkuda abi Ukraina elamureformide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Eesti edu on olnud suuresti tingitud kahest asjaolust: ajakohane elamuvaldkonna seadusandlus, mille uusim väljund on 2018. aastal jõustunud uus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus, ning toimiv elamuvaldkonna koolitus- ja kutsesüsteem, kus Eestil on eraldi kutsestandard korteriühistu juhina töötavale spetsialistile. Ukraina elamureformide toetamiseks vajavad analüüsimist Ukrainas täna kehtivad elamuvaldkonna õigusaktid ning samuti Eestis toimunud elamureformide käigus ilmnenud probleemid, et Ukraina elamuvaldkonna seadusloomes vältida Eesti tehtud vigu ning võtta eeskujuks Eestis tänaseks välja töötatud edukaid lahendusi. Samuti on elamureformide eduka elluviimise tingimuseks pädevad korteriühistute juhid, kes on valmis muutunud majandusoludes võtma initsiatiivi ja olema Ukraina elamufondi seisukorra parandamisel eestvedajateks. Need kaks teemat – õigusaktide analüüs ja täiendusettepanekud ning korteriühistu juhi / korterelamu halduri kutsestandard – ongi käesoleva projekti põhifookuses.